Lög TSÍ

Breytingar á ársþingi 20. apríl 2010

1. gr.
Sambandið heitir Tennissamband Íslands, skammstafað TSÍ og er æðsti aðili um öll tennismál innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ).

2. gr.
Tennissamband Íslands er samband héraðssambanda og íþróttabandalaga. Öll þau félög innan ÍSÍ er iðka, æfa og keppa í tennis eru aðilar að TSÍ.

3. gr.
Hlutverk TSÍ er í meginatriðum:

a) Að hafa yfirumsjón allra íslenskra tennismála.
b) Að vinna að stofnun nýrra tennisdeilda í samráði við hlutaðeigandi héraðssamband eða íþróttabandalag og efla á annan hátt tennis í landinu.
c) Að vera fulltrúi íþróttarinnar gagnvart útlöndum og einnig Alþjóðatennissambandinu (International Tennis Federation/ITF) og Evróputennissambandinu (Tennis Europe) og sjá um að reglur varðandi tennis séu í samræmi við alþjóðareglur.
d) Að setja nauðsynlegar reglur, löggilda dómara og ráðstafa landsmótum.
Með hæfilegum fyrirvara skal TSÍ tilkynna framkvæmdastjórn ÍSÍ áætlanir sínar og ákvarðanir um samskipti við útlönd.

4. gr.
Málefnum TSÍ stjórna: Tennisþingið. Stjórn TSÍ.

5. gr.
Tennisþingið fer með æðsta vald í málefnum TSÍ. Þingið sitja fulltrúar frá þeim aðilum sem mynda TSÍ. Fulltrúafjöldi hvers aðila fer eftir tölu virkra iðkenda í tennis, þannig að fyrir allt að 25 menn koma 2 fulltrúar og síðan 2 fyrir hverja 25, eða brot úr 25 upp í allt að 100 iðkendum, og þá 1 fulltrúi að auki fyrir hverja 50 iðkendur þar fram yfir. Þingið skal árlega háð fyrir lok mars. Skal boða það bréflega með minnst 6 vikna fyrirvara. Málefni, sem sambandsaðilar óska að tekin verði fyrir á þinginu, skulu tilkynnt stjórn TSÍ minnst 21 degi fyrir þingið. Þá skal stjórn TSÍ tilkynna sambandsaðilum dagskrá þingsins ásamt tillögum og lagabreytingum sem borist hafa skriflega í síðasta lagi 14 dögum fyrir þing. Tennisþingið er lögmætt ef löglega er til þess boðað.

6. gr.
Á tennisþinginu hafa fulltrúar einir atkvæðisrétt, en auk þeirra eiga rétt á þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt: Stjórn TSÍ, varastjórn og endurskoðendur. Framkvæmdastjórn ÍSÍ. Fastráðnir starfsmenn TSÍ og ÍSÍ. Fulltrúar tennisdómarafélaga. Allir nefndarmenn TSÍ. Íþróttafulltrúi og íþróttanefnd ríkisins. Auk þess getur stjórn TSÍ boðið öðrum aðilum þingsetu, ef hún telur ástæðu til. Aðeins sá sem er í félagi sem iðkar tennis innan héraðssambands eða íþróttabandalags, er kjörgengur fulltrúi þess á tennisþingið. Hver fulltrúi hefur aðeins eitt atkvæði. Þegar langt eða dýrt er að sækja þingið, eða annar fulltrúi veikist eða forfallast á síðustu stundu til að sækja þingið, má heimila að fulltúi fari með fleiri en eitt atkvæði, en aðeins með atkvæði þess aðila – héraðssambands eða íþróttabandalags- sem hann er fulltrúi fyrir. Þó gildir þessi undanþága ekki um fulltrúa þeirra aðila sem eiga heima þar sem þingið er háð. Umboð, sem jafnframt er beiðni til þingsins um að fulltrúi megi fara með fleiri en eitt atkvæði, verður að vera skriflegt og vera frá stjórn hlutaðeigandi sambandsaðila. Enginn fulltrúi getur farið með fleiri en tvö atkvæði.

7. gr.
Aukaþing skal halda ef helmingur sambandsaðila óskar þess og einnig getur stjórn TSÍ boðað til aukaþings. Aukaþing skal boðað skriflega með dagskrá með minnst þriggja vikna (21 dags) fyrirvara. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á reglulegu þingi þar á undan, og gilda sömu kjörbréf. Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða fluttur úr héraðinu eða forfallast á annan hátt. Á aukaþingi má ekki gera laga- og leikreglnabreytingar og ekki kjósa stjórn, nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti kjörinnar aðalstjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum. Að öðru leyti gilda um það sömu reglur og um reglulegt tennisþing.

8. gr.
Störf tennisþings eru:

 1. Þingsetning.
 2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.
 3. Kosnar fastar nefndir: Kjörbréfanefnd. Fjárhagsnefnd. Laga- og leikreglnanefnd. Allsherjarnefnd. Kjörnefnd. Nefndir þessar eru skipaðar þremur mönnum hver.
 4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu sína og leggur fram fundargerð síðasta ársþings.
 5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga sambandsins til samþykktar.
 6. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.
 7. Lagðar fram laga- og leikreglnabreytingar þær sem fram hafa komið.
 8. Teknar til umræðu aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnarinnar.
 9. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðsla um þær.
 10. Ákveðið gjald ævifélaga.
 11. Önnur mál.
 12. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna reikninga og fulltrúa á íþróttaþing.
 13. Þingfundargerðir lesnar og staðfestar.
 14. Þingslit.

Fái fleiri en þeir, sem kjósa á jafnmörg atkvæði, skal kjósa um þá á ný bundinni kosningu. Verði þeir enn jafnir ræður hlutkesti. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum nema um lagabreytingar sé að ræða; þá þarf 2/3 hluta atkvæða viðstaddra fulltrúa. Þingið getur með 2/3 hluta atkvæða viðstaddra fulltrúa leyft að taka fyrir mál sem komið er fram eftir að dagskrá þingsins var send sambandsaðilum (skv. 5. gr., 3. mgr.). Ársskýrslu TSÍ, sem stjórnin skal leggja fjölritaða fyrir þingið, svo og ágrip af fundargerðum þingsins, skal senda framkvæmdastjórn ÍSÍ og sambandsaðilum TSÍ innan tveggja mánaða frá þingslitum.

9. gr.
Stjórn TSÍ fer með æðsta vald í málefnum sambandsins milli þinga. Stjórn TSÍ skipa fimm menn; formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og fundaritari. Skal kjósa bundinni leynilegri kosningu formann fyrst, síðan tvo meðstjórnendur til tveggja ára. Meðstjórnendur skipta með sér störfum. Kjósa skal einnig þrjá menn í varastjórn og taka þeir sæti í stjórninni ef aðalmaður forfallast og koma
inn í sömu röð og þeir voru kosnir. Stjórninni er heimilt að ráða starfsfólk. Aðsetur stjórnarinnar er í Reykjavík. Reikningsár TSÍ er miðað við 1. janúar.

10. gr.
Starfssvið stjórnar TSÍ er:
a)  Að framkvæma ályktanir tennisþingsins.
b) Að vinna að eflingu tennisíþróttarinnar í landinu.
c) Að semja leikreglur og reglugerðir fyrir tennis.
d) Að senda sambandsstjórn og framkvæmdastjórn ÍSÍ lögboðnar skýrslur og tilkynningar.
e) Að líta eftir því að lög og reglur TSÍ séu haldin.
f) Að setja nauðsynleg bráðabirgðaákvæði.
g) Að raða niður og ákveða stað og tíma fyrir landsmót. Það skal TSÍ að jafnaði gera fyrir hver áramót og þá í samráði við stjórnir héraðssambanda og íþróttabandalaga og framkvæmdastjórn ÍSÍ.
h)  Að úthluta þeim styrkjum til tennis sem TSÍ fær til umráða.
i) Að koma fram erlendis fyrir hönd tennisíþróttarinnar í landinu.

11. gr.
Formaður TSÍ boðar stjórnarfundi og stjórnar þeim.

12. gr.
Héraðssamböndin og íþróttabandalögin eru milliliðir milli félaga sinna og stjórnar TSÍ. Þau skulu og senda henni allar skýrslur um mót sem haldin eru innan umdæmisins. Þessar skýrslur skulu sendar innan mánaðar eftir að mótinu lauk. Ársskýrslur sínar um störf héraðssambanda og íþróttabandalaga og tölur virkra tennismanna í umdæminu skulu þau senda stjórn TSÍ fyrir 1. nóvember ár hvert. Á þeim byggist fulltrúaréttur og fulltrúafjöldi þeirra á tennisþinginu, sbr. 5. gr.

13. gr.
Stjórn TSÍ hefur frjálsan aðgang að öllum tennismótum og sýningum sem fram fara innan TSÍ. Einnig á hún rétt á að sitja aðalfundi héraðssambanda, íþróttabandalaga og dómarafélaga sem eru aðilar að sambandinu.

14.gr.
Ævifélagar geta þeir orðið sem stjórn TSÍ samþykkir. Heiðursfélaga TSÍ má stjórn þess kjósa ef hún er einhuga um það.

15.gr.
Tillögur um að leggja TSÍ niður má aðeins taka fyrir á lögmætu tennisþingi. Til þess að samþykkja þá tillögu þarf minnst 3/4 hluta atkvæða. Hafi slík tillaga verið samþykkt skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þingskýrslunni og tillagan síðan látin ganga til næsta reglulegs þings. Verði tillagan þá samþykkt aftur er það fullgild ákvörðun um að leggja TSÍ niður. Skal þá afhenda ÍSÍ eignir TSÍ til varðveislu.

16.gr.
Lög þessi öðlast gildi eftir samþykkt tennisþings og þegarframkvæmdastjórn ÍSÍ hefur staðfest þau og falla þá eldri lög úr gildi.